1st Grade

Mrs. Teynor                      Mrs. Thayer                   Mrs. Ottum

  Mrs. TeynorMrs. ThayerMrs. Ottum